Програми и проекти

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

Цел на проекта:

Иновативният проект има основна цел да осъществи подобряването на качеството на образователния процес чрез модернизиране и нововъведения на пространствената среда на образователната институция.


Проект "Моята зелена детска градина" по национална кампания на МОСВ  и ПУДООС "Чиста околна среда-2021г"

Цел на проекта: Чрез личен принос на всеки от нас, обща ангажираност и творчески ресурс да организираме игрите и заниманията на децата по опознаване и опазване на околната среда. 

Начало на проекта- 22.04.2021 година (Международен ден на Земята). 

Вътрешен проект 

"Здравето е най-голямото богатство"

 Проект „Успяваме заедно“ - I възрастова група

Основни цели:

1. Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, интерактивна среда за формиране на навици и социални умения на децата;

2.Провокиране на педагогическия персонал на първа група за прилагане на разнообразни технологии и механизми на педагогическо взаимодействие за осигуряване на плавен преход от семейната среда към детската градина;

3.Провокиране на интереса на родителите към съвмествни дейности за осъществяване на плавен преход от семейната седа към детската градина.

Европейска схема за раздаване на плод в училищата


Нашата детска градина предостява плодове, субсидирани от европейския съюз в рамките на европейската схема за раздаване на плодове в училищата. 

Европейска схема за раздаване на мляко в училищата


Нашата детска градина предостява млечни продукти, субсидирани от европейския съюз в рамките на европейската схема за раздаване на мляко в училищата. 

Проект на детската градина по Национална програма за развитие на предучилищното образование